Muflon žije | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Muflon žije

Do rubriky Mystifikace napsala Mravkolev obecný (Čtvrtek,  2. prosinec 2010)

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Zápis č. 117 ze zasedání konaného dne 21. října 2010

Přítomni: doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., Bc. Martina Hromádková, Bc. Jan Martinek, Mgr. Michal Pink (nepřítomen mezi 17.32 a 17.55), Ph.D., Bc. Alexandr Průša, PhDr. Josef Smolík, Ph.D., PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Omluveni: PhDr. Roman Chytilek, Bc. Jiří Šimon, Ph.D, PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. Hosté: Ing. Vojtěch Moštěk, doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.,

Program jednání Navýšení prostředků na stipendijní programy Doplnění informace o přijímacím řízení 2011/2012 Doplnění Rozhodčí a smírčí komise Různé

Doc. Hloušek zahájil program hlasováním o programu schůze (8 pro, 0 proti, 0 zdržel se).

Navýšení prostředků na stipendijní programy Tajemník Moštěk představil růst čerpání financí ve formě stipendií studenty FSS. Ze 2 milionů v předchozím roce na 5 milionů. Nové stipendijní programy jsou různě využívány – rodičovský (3,5× více), pro nejlepší uchazeče (3× více), publikační aktivity (3×), podpora PhD. 2,85× a podobně. Většina položek vykazuje výrazný nárůst.
Tajemník předložil ke schválení dokument, který mění výši prostředků přidělených katedrám a pracovištím na pomocné vědecké síly oproti původnímu rozpočtu ve stávajícím roce. CIKT zvýšení nežádá, knihovna ano. Katedry žádají celkem 1,6× více (v různé míře mezi katedrami, některé zvýšení nepožadují, jiné zvyšují požadavek o 5–120 %). Vedení stanovilo doporučený strop zvýšení: v rozmezí 5–10 % doporučuje pokrýt v plné výši, žádosti převyšující 80–100 % doporučuje pokrýt maximálně ze 60 %. Návrh je stvrzen děkanem (nepřítomen).
Doc. Hloušek popsal příčiny nárůstu: stipendia začala být čerpána více, katedry začaly více využívat své pomocné síly a dále navyšovat své požadavky. Předseda Hloušek se nabízený dokument podpořil.
Bc. Hromádková se ptala, jaké hodnoty jsou uvedeny v návrhu rozeslaném senátorům; tajemník Moštěk upřesnil, že jde o nové, upravené hodnoty (oproti původním, které byly v rozpočtu). Bc. Průša se ujistil, o jaká navýšení jde (viz výše). Dr. Šmídová se ujistila, že částky uvedené v hlasování jsou uvedeny v daném dokumentu ve stejných podílech.
Usnesení „AS FSS schvaluje navýšení prostředků na stipendijní programy na rok 2010, a to pro pomocné vědecké síly kateder a knihovny na celkovou částku 2 251 000 korun a na ostatní centralizovaná stipendia na celkovou částku 4 500 000 korun.“ bylo schváleno všemi přítomnými (8 pro, 0 proti, 0 zdržel se).

Mimo program Doc. Hloušek dále mimo program vyzval tajemníka, aby nastínil výhled financování fakulty v roce 2011. Ing. Moštěk popsal, že snížení započalo již v letošním roce (fakulta očekává krácení o 32 milionů korun, což univerzita pokryje z rezervních fondů). Čerpání rozpočtu fakulty je letos zatím bez problému – katedry s penězi vyjdou, naopak je dle tajemníka vhodné vytvořit rezervy i na katedrách. Mzdy oproti loňskému roku klesly, dostaly se nad úroveň roku 2007. V letošním roce se nepočítalo s kladným hospodářským výsledkem, ale jsou zde nové projekty OPVK, na něž ministerstvo přidělí 10 % financí, avšak až po jejich vyhodnocení. Fakultě chybí 1,3 mil. korun na financování projektů OPVK.

Rozpočet na rok 2011 může dle tajemníka ovlivnit několik negativních vlivů: MŠMT bude krátit finance pro VŠ o 10 %. Budou uplatňována nová pravidla, což by mělo mít pozitivní efekt, protože kvalitativní hlediska hodnocení mohou hrát ve prospěch fakulty. Pokles pak může být jen 8,5 % (v lednu se očekávalo 5 %). (ad Nová pravidla: Je možné, že se změní model přidělování příspěvků podle kreditového výkonu – uvažuje se o přechodu od kvantitativního ke kvalitativnímu hodnocení. Stále je mnoho fakult, které výrazně navyšují množství studentů. FI, FL, FSS, které zastavují nárůst mohou mít problém, naproti například FF, která stále nabírá.) Z univerzitního rozpočtu pokračuje financování kampusu, což se dotkne i fakulty. VaVpI – fakulta může počítat se snížením výdajů na tento projekt (o cca 50 mil. Kč). Ministerstvo má zastavit finance studentům studujícím přes běžnou dobu a snad i sankcionovat toto studium. Univerzita si zpracovala analýzu, na FSS je takových studentů přes 10 % – tedy cca 400 studentů, což je výrazně výše, než u jiných fakult (mimo FF). Případné následky realizace tohoto opatření by mohly znamenat skutečný problém. Letošní rozpočet je „pro katedry“. Vedoucí kateder mají příležitost zvážit, zda letošní rozpočet nečerpat v plné výši a vedení jim bude garantovat „převod“ uspořených financí do rozpočtu na rok 2011. Nedojde pak k takovému čerpání Fondu provozních prostředků. Tajemník apeluje na uspoření např. 200 000 Kč: fakulta vezme peníze od katedry namísto z fondu, a příští rok si tuto částku může vzít z fondu (daná částka bude „rezervována“), tato částka pak nebude součástí rozpočtu. Doc. Hloušek se dotázal na to, zda katedry signalizují, že jsou ochotny takto postupovat. Tajemník informoval, že vedení nabízí záruky, aby motivovalo.
Šmídová se ptala, zda je možné garantovat, aby MŠMT nemohlo snížit rozpočet univerzity v případě, že uvidí, že došlo k úsporám. Tajemník ujistil, že ministerstvo vidí peníze univerzity jako celku a proto k takovému kroku nemůže dojít. Nejde o práci s rezervami (to ani není legálně možné), ale o práci s fondy. Na dotaz Šmídové tajemník doplnil, že účel čerpání peněz z fondu nebudou žádný způsobem omezen.
Mgr. Pink se zeptal to, jaká je pravděpodobnost, že se kvantitativní směr hodnocení při přidělování financí fakultám univerzitou změní v kvalitativní – tajemník uvedl, že signály jsou, ale to jsou již několik let. Hloušek uvedl, že podle jeho zkušeností z univerzitního Akademického senátu nic není jasné – ve hře jsou různé zájmy různých fakult a není nejspíše možné odhadnout, jaký model nakonec projde. MŠMT tlačí na snižování důležitosti kvantity. Tajemník popsal stávající chování fakult, např. ESF, která se přizpůsobila způsobu ohodnocování fakult a uplatňuje optimální strategii v dané sadě pravidel.

Doplnění informací o přijímacím řízení 2011/2012 Doc. Pitrová vysvětlila, že některé věci je třeba vyřešit rychle, protože během prázdnin došlo ke zpoždění vinou přestávky v zasedání Akademického senátu FSS. Firma SCIO nabízí fakultě novinku: přizpůsobení testu OSP k verbální, anal. a kvanti myšlení jsou přidány další oddíly reflektující povahu studia na FSS.
Je to odpovědí na dlouhodobou poptávku ze strany soc. vědních disciplín na úpravu SCIO testů. Test má nyní pět oddílů (nárůst o dva) a trvá delší dobu. Vedení se domnívá, že použití nového testu je „přitažlivé a výhodné a to zejména pro studenta, protože pokud někomu nesedí kvantitativní část, může to kompenzovat novými oddíly“. Měli bychom přijímat kandidáty, kteří mají větší schopnost pro analýzu textu apod. Vedení se ptalo SCIA, zda zůstane zaručen komfort práce s testy (v různých městech, ve více termínech etc.) a bylo ujištěno, že komfort neklesne. Vedení bylo též ujištěno o tom, že studenti nebudou muset dělat dvojí testy, pokud se budou hlásit na více fakult, z nichž některé nebudou mít zájem o rozšířené OSP. V reakci na nárůst ceny balíčku přijímacích zkoušek o 8 Kč oproti loňsku se navrhuje opatření: rozšíření počtu termínů OSP o únorový termín (ze tří na čtyři termíny), s tím, že SCIO poskytne slevu 50 Kč.
Je otázkou, zda dojde ke zlepšení (jako by byla např. menší odpadovost nebo zvýšení kvality studentů). Fakulta byla vždy progresivní, proto je i přes nejisté výsledky (které dopředu ani není možné zjistit), je tento krok považován vedením za správný.
Dr. Šmídová položila dotaz ohledně únorového termínu – zda uchazeči budou znát výsledky dříve, než podají přihlášku na VŠ a zda by to mohlo mít nějaké důsledky pro jejich rozhodování. Proděkanka Pitrová říká, že se to teoreticky může stát. A dále se ptala, zda fakulta bude mít k dispozici percentily zvlášť pro nové bloky, nebo dostane pouze jediné číslo. Proděkanka Pitrová upřesnila, že nyní jsou čísla reportována pohromadě (v rámci OSP), ale získat jednotlivé výsledky by neměl být problém; jen neví, co by s tím vedení dělalo. Vedení zatím ani nežádalo o zvýšení váhy jednoho z oddílů, což již možné je i v rámci původních tří oddílů.
Bc. Průša je k úpravě skeptický, návrh kritizoval i na základě ukázek – modelové otázky jsou podle něj formulovány nesprávně. Navrhl, zda by bylo možné počkat rok, než proběhne jedno testování a teprve poté zhodnotit, zda je test vhodný k ostrému. Kritizoval též navýšení času věnovaného testu (z 90 na 170 minut), protože to mění obtížnost testu pro studenty, kteří při přijímacím řízení budou využívat i současného OSP (tj. budou znevýhodněni před těmi, kteří budou na jiné VŠ potřebovat pouze tří-oddílový test). Pitrová odpověděla, že ohlas sociálněvědních fakult na nová OSP byl velmi pozitivní, akže je pravděpodobné, že dojde k přijetí testů na vícero fakultách. Tak se to alespoň jevilo před prázdninami.
Otázka přijetí je podle Pitrové politická: „Má FSS jako škola, která celou dobu zdůrazňovala, že chce SCIO testy proto, že nabízí nadstandard uchazečům, a celou dobu říkala, že to, co testuje, je málo, postavit do pozice, že to zatím nechce měnit? Zda te chce zůstat na úrovni testů, které budou používat i regionální univerzity?“
Bc. Hromádková se otázala, zda by se nemělo spíše počkat na otestování testu a zda vůbec tyto testy testují něco nového. Doc. Hloušek poznamenal, že vlastně ani není důležité, jak nabíráme studenty – nový test by měl generovat nikoli studenty inteligentnější, ale spíše studenty více zaměřené na sociálněvědní oblast. Politická závažnost je podle doc. Hlouška proto důležitější, protože se můžeme „tvářit, že máme obtížnější testy“. Doc. Hloušek si myslí, že si můžeme testy klidně otestovat přímo na uchazečích.
Proděkanka Pitrová dodala, že je potřeba to vyzkoušet, protože se nic neví. Jde jen o to, to vyzkoušet – nový způsob má zohledňovat více to, co chceme, vedení fakulty pokládá společnost SCIO za kredibilní a tedy by jejich nabídka měla být vyzkoušena. Dalším argumentem je to, že nám nestačí TSP používaná jinými fakultami, používáme OSP od společnosti SCIO a mělo by být vidět, že je opravdu potřebujeme – k čemuž nová forma OSP dává nové důvody.
Bc. Průša chápe argumenty, ale myslí, že roční prodleva prestiž fakulty příliš nepoškodí, navíc nepokládá argumentaci SCIA ani příklady otázek za přesvědčivé. Proděkanka Pitrová Průšovo hodnocení dle jedné otázky zpochybňuje, protože chyby jsou všudypřítomné a je třeba uvažovat o celku. Pitrová tvrdí též to, že pokud se z modelových otázek zdá, že nové OSP testují stejné věci, není to problém – SCIO tvrdí opak a vedení mu důvěřuje. Společnost SCIO zdůrazňuje možnost změny, která je prezentována jako změna dobrým směrem a vedení tomu důvěřuje.
Šmídová dodala, že máme zkušenost s tím, že SCIO opravuje otázky a pružně reaguje na podněty ze strany fakulty. Věří, že kompenzace poškození uchazečů, kteří zároveň využijí výsledky tří-oddílového testu na jiné fakultě (jak zmiňoval výše Průša) bude dobrá.
Bc. Martinek se dotázal, zda by bylo možné vycházet z překryvu mezi třemi a pěti oddíly zkoumat smysl toho, zda rozšířené OSP dávají smysl – zda je vůbec skladba přijatých odlišná od tříoddílového testu. Pitrová říká, že to dává smysl – a je to argumentem pro použití testu již nyní. Dále se tázal, zda by nebylo možné v prvním běhu snížit váhu nových bloků a zkoumat jejich vliv a až v případě, že se ukáží jako směrodatné, je zahrnout do hodnocení přijatých. Doc. Hloušek poznamenal, že již nyní jsou dva bloky z pěti méně pouze 40 % z celkového hodnocení, takže i bez jejich úmyslného potlačení budou mít pouze částečný účinek.
Bc. Průša se zeptal, zda není možné přenechat první běh jiným fakultám a později teprve vycházet z jejich výsledků a případně uvádět testy do praxe. Pitrová říká, že to není možné – nemůžeme se dostat k výsledkům jiné fakulty. Navíc není možné zjistit následky změněných procedur instantně, ale je třeba to sledovat v průběhu více let, aby se ukázalo, zda se např. sníží odpadovost.
Hloušek uzavřel debatu, vyhlásil hlasování třípětinovou většinou o následujícím usnesení: AS FSS schvaluje doplnění informace o přijímacím řízení na FSS MU na akademický rok 2011/2012. Usnesení neprošlo hlasováním (6 pro, 1 proti, 1 se zdržel).

Mimo program Proděkanka Pitrová informovala o nové akreditaci oboru jednooborové kombinované žurnalistiky (zatím neformálně – ze zápisu z akreditační komise), je potřeba zasáhnout do navrhovaných kombinací. Dochází k útlumu kombinovaného studia, hlásí se stále méně studentů a nabírání jsou i uchazeči s percentilem 120. Apeluje na flexibilnější ukotvení schvalování kombinací a podobných spíše technických rozhodnutí senátem, aby se rozhodování nebrzdilo v průběhu letních prázdnin.
Dále proděkanka informovala o žádosti rektorátu o nominování dvou členů univerzitní ubytovací komise, zatím není žádný kandidát. Kandidáty jmenuje děkan (typicky vyučujícího) a druhého akademický senát (typicky studenta). Senát na počátku roku nominoval Jiřího Šimona, což se nejspíše někde ztratilo a tedy jej nominuje i dnes. Pitrová to vzala na vědomí.
V 17.25 odešel Mgr. Pink, proto senát ztratil usnášeníschopnost a třetí bod se přesunul na konec zasedání.

Různé Dr. Šmídová se zeptala, zda bude Akademický senát požadovat po vedení nějaké informace o profilaci fakulty ohledně vědy. Hloušek odpovídá, že vývoj situace je zatím spíše neznámý – dobíhají výzkumné záměry, ale není jasné, co bude dál. Hloušek se obrátí na děkana a požádá ho, aby přišel návrhy prezentovat senátu.
Dále se dr. Šmídová se zeptala, jak bude probíhat volba děkana. Doc. Hloušek informoval, že na Kolegiu již děkan Rabušic požádal o prodiskutování této záležitosti. Nový děkan nastupuje k 1. září 2011, Hloušek proto žádá, aby se to začalo projednávat již v březnu. Po vyhlášení je 21denní lhůta na navrhování kandidátů, které navrhují dva senátoři nebo 15 členů akademické obce. Volba se koná coby zasedání Akademického senátu, které se koná v Aule, je veřejné, kandidáti se představí a pak probíhá volba. Doc. Hloušek poznamenal, že by bylo vhodné uspořádat speciální akci, kde by se kandidáti představili ještě před volbami – bylo by to dobré jako pro senátory, tak pro akademickou obec.
Doc. Hloušek navrhuje volby předsednictva Akademického senátu FSS na listopad, v době kdy doběhne první mandát předsedy – tj. předsedy studentské komory. Další zasedání senátu bude 25. listopadu.
Bc. Hromádková upozornila na problém s proděkany – proděkani Holzer a Pitrová po návratu doc. Holzera z volna nastoupili ve funkcích, které předtím zastával ten druhý. Je třeba se zeptat, zda to není problém, protože proděkany by ve funkcích měl schválit Akademický senát fakulty.
Bc. Hromádková se dále dotázala, zda není možné reagovat na problémy s autorskými právy – zda např. knihovna nemůže pracovat s digitálními kopiemi. Hloušek říká, že k digitalizaci dochází, ale není možné s tím příliš manipulovat, protože to odporuje autorskému zákonu. Bc. Průša trvdí, že cokoli se oskenuje na skenerech v knihovně, ukládá se na veřejný server, což může být problém a navrhuje to také k řešení. Není však jasné, jaký orgán by to měl řešit. Doc. Hloušek předpokládá, že knihovna toto nějakým způsobem řeší, navrhuje pokračovat dle zásady „kde není žalobce, není ani soudce“.
Bc. Průša položil otázku ohledně možností zaštiťování akcí Senátem či jeho Studentskou komorou. Doc. Hloušek se domnívá, že SK AS toto právo má, včetně možnosti odeslání hromadného e-mailu, jen je nutné si na to dávat opravdu pozor. U spolku z Fakulty či Univerzity by v tom neměl být problém, mimo MU by to nemělo směřovat k problémům s možnou ekonomickou motivací členů senátu a jeho případnou diskreditací.
Bc. Martinek upozornil, že není v mailing-listu senátu a tedy nezískal předem podklady k zasedání. Jde o technickou záležitost, která bude vyřešena. Dále požádal o zaslání zbývajících informací na web senátu a diskusi o části webu „Poslání senátu“. Obsah webu i této části byl zatím svěřen ke správě Bc. Martinkem, s tím, že kdyby se objevil problém, bude se řešit zpětně, aby senát nebyl zahlcen administrativou­ webu.

Doplnění Rozhodčí a smírčí komise Bylo třeba doplnit uvolněné místo po Hubertu Smekalovi. Jde o personální volbu, uskutečnila se tedy neveřejně. Jako skrutátorka byla zvolena Mgr. Vejvodová (7 pro, 0 proti, 1 zdržel se). Doc. Hloušek nominoval dr. Šmídovou. Hlasování proběhlo lístečkovou metodou. Dr. Šmídová byla zvolena do Rozhodčí a smírčí komise (7 pro, 1 neplatný hlas).
Doc. Hloušek ukončil zasedání senátu.

Přijatá usnesení 2010–10–21/1: AS FSS schvaluje navýšení prostředků na stipendijní programy na rok 2010, a to pro pomocné vědecké síly kateder a knihovny na celkovou částku 2 251 000 korun a na ostatní centralizovaná stipendia na celkovou částku 4 500 000 korun.

…………………………………… …………………………………… doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. předseda senátu místopředsedky­ně senátu

Zapsal: Bc. Jan Martinek

blog comments powered by Disqus