Nový rektor stmelí univerzitu | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Nový rektor stmelí univerzitu

Do rubriky Univerzita napsal Lukáš Sabovčik (Pondělí, 24. říjen 2011)

Niekoľko minút pred začiatkom inaugurácie nového rektora je väčšina miest v aule Právnickej fakulty prázdna. Tu a tam pobehujú fotografi a kameramani, hudobníci si ladia nástroje a na svojich označených miestach sedí len málokto. Študenta možno zahliadnuť len sporadicky.

Krátko po desiatej hodine zaznievajú fanfáry. Ku svojim miestam slávnostne kráčajú pedelovia s insígniami fakúlt, za nimi dekani fakúlt Masarykovej univerzity a následne rektori ostatných vysokých škôl Českej aj Slovenskej republiky. Aula sa razom zaplní. Na pódiu zaujímajú svoje miesta prorektori, nakoniec prichádza aj odstupujúci rektor Petr Fiala a jeho nástupca Mikuláš Bek.

Úspechy univerzity

Úvodného slova sa ujíma Filip Křepelka, predseda Akademického senátu univerzity. V súlade s tradíciou vyzýva predseda senátu k prejavu odstupujúceho rektora. Ten na začiatku hovorí o dramatickej premene vysokého školstva. Je podľa neho potrebné si uvedomiť, že vysoké školy nie sú len firmami, ale aj inštitúciami uchovávajúcimi poslanie a ideu „univerzity“. Jednou z jej úloh je tiež služba spoločnosti, pričom dobrou správou podľa neho je, že Masarykovej univerzite sa to darí. „Sme väčšou univerzitou, ale sme tiež viac univerzitou, než v minulosti,“ zdôrazňuje vo svojom prejave Fiala.

Podľa dlhoročného zvyku Fiala podáva správu o stave univerzity. „Viac než čísla treba pripomínať úspechy,“ hovorí a po číselnej bilancii vyzdvihuje skvalitnenie výučby. Za malý zázrak považuje výstavbu Univerzitného kampusu a rozbehnutie projektu Stredoeurópskeho technologického inštitútu (CEITEC), univerzitu označuje za nadpriemernú vo všetkých oblastiach. „Nesmie nás to uspokojovať, ale tešiť nás to môže,“ skromne dodáva Fiala. Na záver podotýka, že odchádza s dobrým pocitom. Nutné je dodať, že aj za úprimného potlesku zúčastnených.

Po zhruba hodinovom prejave emeritného rektora nasleduje symbolický obrad inaugurácie. Odstupujúci rektor Fiala odovzdáva rektorskú reťaz svojmu nástupcovi Mikulášovi Bekovi, ktorý bol za rektora zvolený Akademickým senátom v máji tohto roku. Bek prijíma záväzok hájiť všetky práva, ktoré mu prináležia, a plniť svoje povinnosti v prospech univerzity, štátu, vedy a celého ľudstva.

Rektor muzikológ

Doznieva svätováclavský chorál, nový rektor pristupuje k prednesu svojho inauguračného prejavu. Vychádza pritom z muzikológie, odboru, ktorému sa Bek venuje. „Muzikológ je v úlohe rektora povinný starať sa o súlad medzi tými i onými súčasťami a disciplínami univerzity. Súlad, ktorý by som po Boethiovom vzore označil pojmom musica universitatis – harmónia univerzity,“ hovorí čerstvo inaugurovaný rektor.

Bek svoju reč prednáša veľmi odľahčene a sympaticky. „Z minulej spolupráce mám s Mikulášom Bekom len pozitívne skúsenosti. Vždy sa prejavoval ako muž s výborným humorom, veľkým organizačným talentom a aj ako osoba, ktorá dokázala upokojiť mnohokrát veľmi zložitú alebo roznietenú debatu. A to je úžasná vlastnosť,“ potvrdzuje Bekovu osobnosť prodekanka našej fakulty Markéta Pitrová.

Takmer dvojhodinová ceremónia sa končí hudobnou vložkou sláčikového orchestra Collegium musicum pri Pedagogickej fakulte, hymnou Gaudeamus igitur a odchodom akademikov. Vo vestibule fakulty je už pripravené občerstvenie pre hostí tejto vydarenej slávnostnej akcie. „Tradične chodím na akcie univerzity veľmi rada, pretože sa na nich ukazuje rôznosť a súčasne aj pospolitosť rôznych disciplín,“ hodnotí príjemnú atmosféru akcie Pitrová.

blog comments powered by Disqus