Vedecké ústavy prešli, ale len tesne | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Vedecké ústavy prešli, ale len tesne

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Miroslav Vlček (Čtvrtek, 22. prosinec 2011)

Vedecké ústavy na poslednom zasadaní senátu prešli, senátori však mali k návrhu niekoľko pripomienok. Najaktívnejší boli členovia študenskej komory.

Senátori našej fakulty mali na poslednom zasadaní na programe vedecké ústavy, ktoré sa teraz u nás práve formujú. Nové ústavy budú viac či menej nadväzovať na tie pôvodné. Od prvého januára budúceho roka vznikne Medzinárodný politologický ústav, ktorý povedie Petr Fiala, Ústav populačných štúdií pod vedením Ladislava Rabušica a Inštitút výskumu detí, mládeže a rodiny pod vedením Petra Macka. Podoba týchto ústavov bola schválená Vedeckou radou začiatkom novembra, čím vyvrcholil takmer ročný proces príprav. Na zasadaní senátu obhajoval ústavy dekan Břetislav Dančák aj prodekan pre vedu a výskum a doktorské štúdium Petr Macek.

Za schválenie ústavov bolo osem senátorov, traja sa zdržali. Toto hlasovanie bolo vyvrcholením viac než hodinovej debaty, počas ktorej uviedli výhrady voči inštitútom prevažne členovia študentskej komory senátu, ale aj zástupkyňa z komory učiteľov Slavomíra Ferenčuhová.

Výberové konania by mohli byť problematické

Jednotlivých pracovníkov ústavov vyberá komisia zložená z riaditeľa inštitútu, vedúceho príslušnej katedry a zástupcov vedenia fakulty. Voči takémuto spôsobu výberu zamestnancov sa ohradil Ondrej Lunter zo študentskej komory senátu. „Vedie to k uzatváraniu inštitútov pred svetom. Navyše, výberová komisia sa nikdy nebude môcť odosobniť, keďže bude prijímať zamestnancov z radov svojich kolegov,“ povedal Lunter.

„Niekedy ani nie je možné, aby sme robili otvorené výberové konania. U niektorých projektov je nutné pri predložení uviesť všetkých riešiteľov projektu a preto sú takéto otvorené výbery nemožné,“ uviedol Vít Hloušek z radov vyučujúcich. Senát sa ale zhodol na tom, že všade tam, kde to bude možné, budú výberové konania otvorené.

Slavomíra Ferenčuhová z komory akademikov poukázala na to, že jej a niektorým jej ďalším kolegom neboli zaslané informácie o výbere nových zamestnancov inštitútov. Podľa slov dekana boli výzvou k podávaniu prihlášok oslovení všetci vedeckí pracovníci a pravdepodobne došlo len k technickej chybe, ktorá bude napravená.

Pravidlá hry musia byť určené jasne

Členovia študentskej komory vyjadrili aj ďalšie výhrady voči súčasnému návrhu výskumných pracovísk. Jan Martinek za študentskú komoru povedal, že ciele ústavov nie sú vymedzené dostatočne. Dekan však citoval z dokumentu, ktorý mali všetci senátori k dispozícii, čím vyvrátil Martinkove výhrady voči tomu, že nie je jasné, čo vedecké inštitúty budú do budúcna robiť. Študentskí senátori by však uvítali, keby boli špecifikované aj ciele pre ďalšie inštitúty, ktoré by mohli v budúcnosti prípadne vzniknúť.

Dekan povedal, že takýto záväzný dokument nie je možné vytvoriť jednak z časového hľadiska a jednak preto, že dynamika vývoja inštitútov je príliš vysoká. „Je nutné v prvom rade schváliť tieto navrhované inštitúty, ktoré sú zázemím pre vedecký výskum,“ pomenoval dekan priority, ktoré je nutné do konca roka zvládnuť.

Inštitúty musíme vedieť objektívne ohodnotiť

Ďalším zásadným problémom, ktorý študenti zastúpení v senáte videli, je spôsob hodnotenia výkonu jednotlivých pracovísk. Fakulta by mala prebrať hodnotenie, ktoré nastavilo ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy. Podľa študentských senátorov tak fakulta stráca časť svojej autonómie. Preto sa do návrhu ústavov dostala veta, že nové ústavy budú hodnotené podľa evaluačných pravidiel Masarykovej univerzity. I keď sa tieto pravidlá ešte len vytvárajú, študentská komora považuje za dôležité ich do návrhu zakotviť.

„Bez stanovenia týchto pravidiel by sa mohlo stať, že by nikto nevedel, podľa čoho je hodnotený a mohli by vznikať rôzne pochyby o tom, že neboli pravidlá nastavené účelovo,“ opísal dôležitosť tohto kroku Lunter.

blog comments powered by Disqus