Univerzita určila minimální výši doktorského stipendia | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Univerzita určila minimální výši doktorského stipendia

Do rubriky Univerzita napsala Hana Cukrová (Neděle, 17. březen 2013)

Od prvního února vstoupily v platnost změny týkající se minimální výše doktorského stipendia. Novým opatřením rektora naší univerzity se ustanovila minimální částka, kterou doktorandi měsíčně od univerzity dostávají, na sedm tisíc korun.

Do té doby každá oborová rada daného stipendijního programu rozhodovala o výši stipendia na základě specifických kritérií. Jiří Němec, prorektor pro záležitosti studentů, který inicioval změnu systému přidělování stipendií, pro Munimedia uvedl, že bylo v praxi běžné, aby student jednoho oboru dostával od univerzity i o tisíc korun méně, než student jiného oboru.

Přestože Akademický senát schválil již v prosinci úpravu stipendijního řádu týkající se zavedení minimálního standardu pro doktorandy, se stanovením přesné částky se muselo ještě chvíli počkat. Částka, kterou univerzita na podporu doktorandů dostává od ministerstva, je zveřejněna až v lednu. Směrnice má tedy platnost od prvního února do konce prosince a nejspíš se bude každý rok vydávat nová.

Avšak zavedení minimální hranice sedmi tisíc korun neznamená sjednocení výše stipendií na všech oborech. V reálu může být částka vyšší a v určitých případech lze stipendium snížit, či zcela odebrat, protože se vyplácení bude stále řídit univerzitním stipendijním řádem, ze kterého plyne, že děkan či oborová rada mají právo zohledňovat studentovu aktivitu a jeho výsledky.

Jaké to bylo předtím a jaké to je dnes

Před zavedením nového opatření dosahovali minimálního stipendijního standardu na naší fakultě pouze studenti doktorských programů politologie a sociální politika a sociální práce. Podpora na ostatních programech se rovnala maximálně částce šest tisíc pět set korun. Nejlépe se měli studenti na Právnické fakultě, kteří pobírali příspěvky ve výši sedmi tisíc sedmi set osmdesáti korun už od prvního semestru doktorského programu. Naopak doktorandi na Filozofické fakultě dostávali v prvním ročníku svého studia pouze pět tisíc dvě stě padesát korun.

„U mě došlo k navýšení stipendia o pět set korun a tuto změnu vnímám pozitivně, ale spíše jako kosmetickou úpravu. Vím, že v minulosti byly největší rozdíly ve výši stipendií mezi Právnickou a Filozofickou fakultou. Do politiky udělování stipendií nemám hlubší vhled, ale tuším z toho poselství, že právničtí doktorandi a vědci jsou důležitější a potřebnější než například studenti pseudo-vědy filmová teorie,“ okomentovala změny v stipendijním řádu studentka druhého ročníku doktorského programu sociologie Jana Obrovská.

blog comments powered by Disqus