Nový stipendijní řád motivuje k aktivnějšímu studiu | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Nový stipendijní řád motivuje k aktivnějšímu studiu

Do rubriky Téma čísla napsala Tereza Cajthamlová (Úterý, 12. květen 2009)

Počátkem března začal na naší fakultě platit nový stipendijní řád. Programů, upravujících výplatu stipendií, oproti minulým rokům přibylo. Odměněni budou studenti s vynikajícími studijními výsledky i ti, kteří reprezentují fakultu svou odbornou činností. Finanční podpora nemine ani studenty potýkající se s nějakým typem znevýhodnění.

Podle proděkana pro studium Jana Holzera má změna odměňování studentů dva důvody: „Studenti požadovali velkorysejší stipendijní systém. Ve stipendijním fondu se navíc hromadilo stále více prostředků, které není možné využít na nic jiného, než právě na stipendia.“

Budou-li se vám na konci zkouškového období zelenat v informačním systému vedle názvů předmětů samá „áčka“, pak jste na dobré cestě ke stipendiu pro nejlepší studenty. Odměna bude vyplácena třem nejúspěšnějším studentům v oboru každý měsíc příštího akademického roku. Pokud se místo „biflování“ raději účastníte odborných konferencí nebo pořádáte přednášky, můžete na tuto činnost požadovat příspěvek. Získat byste mohli až 20 tisíc korun. Čtyři sta tisíc korun se fakulta rozhodla rozdělit mezi studenty, kteří se účastní odborných konferencí a zahraničních stáží. Bez povšimnutí proděkana pro vědu a výzkum, který stipendia uděluje, nezůstane ani ten, kdo uveřejní svůj článek v našem nebo zahraničním recenzovaném periodiku.

„Chceme studenty přimět k tomu, aby připravovali více svých projektů. Preferujeme podporu aktivit studentů před větším počtem prospěchových stipendií,“ shrnuje hlavní myšlenku stipendijní politiky fakulty Holzer.

Studenti, chtiví vyzkoušet si obhajobu své diplomové práce dříve, než předstoupí před zkušební komisi, mohli své dílo přihlásit do soutěže o Stipendium Inocence Arnošta Bláhy. Ty úspěšnější čeká nejen větší sebevědomí, ale také finanční odměna. Mezi vítěze soutěže se totiž rozdělí 60 tisíc korun.

Svůj vděk se fakulta rozhodla vyjádřit i asistentům vědeckých a pedagogických aktivit, kteří sami ještě studují bakalářský nebo magisterský obor. Vedoucí studijního oddělení mezi ně každý měsíc rozdělí tisíc korun. O částku 800 korun se stejným způsobem podělí studující knihovníci a pomocníci na dalších pracovištích fakulty.

Rovné podmínky pro studium

Fakulta by nedělala čest svému jménu, pokud by se nesnažila alespoň trochu smazat sociální rozdíly mezi svými studenty. Pět studentů a pět přijatých uchazečů o studium, kteří doloží, že příjem jejich rodiny nepřevyšuje dvojnásobek životního minima (tedy 4040 korun za měsíc), bude škola po celý příští akademický rok podporovat třemi tisíci korun měsíčně. Díky bezbariérovému přístupu mají možnost navštěvovat naši fakultu i studenti se zdravotním postižením. Při zápisu do podzimního semestru si navíc budou moci zažádat o finanční podporu ve výši 500 korun za měsíc.

Zkrátka nepřijdou ani studenti zvládající vedle studijních povinností i péči o vlastní rodinu. Pokud studenty-rodiče potkala tato šťastná událost po vyhlášení rodičovského stipendia, mohou se těšit na jednorázový příspěvek ve výši pěti tisíc korun.

Vedle stipendií, které přerozděluje fakulta, má student možnost získat i stipendia celouniverzitní. Sem patří stipendium na podporu tvůrčí činnosti, ubytovací stipendium, stipendium na podporu mobility a mimořádné stipendium.

blog comments powered by Disqus