Kam do sveta? Sprievodca zahraničnými štipendiami | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Kam do sveta? Sprievodca zahraničnými štipendiami

Do rubriky Téma čísla napsala Alena Fričová (Středa, 11. listopad 2009)

Nejeden študent našej fakulty má záujem spestriť si svoje štúdium výjazdom do cudzej krajiny. Mnohí z nich však narážajú na problém- ako sa v tom mori programov, štipendií a stáží vyznať. Možným riešením je vždy naklikať si webové stránky centra zahraničných štúdii alebo si priamo zájsť na pobočku sídliacu na našej fakulte. Úplne najjednoduchšie však je otvoriť si Halas.

Erasmus (LPP) je asi najznámejším a najobľúbenejším programom umožňujúcim zrealizovať študijné a praktické stáže rovnako ako aj výukové a školiace pobyty pre zamestnancov. Spolupracuje s univerzitami vo všetkých krajinách Európskej Únie, Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom a Tureckom. Doba štúdia alebo stáže sa pohybuje od 3 do 12 mesiacov a výška štipendia je z krajiny na krajinu rôzna. Výber študentov sa realizuje formou konkurzu, pričom jedinou podmienkou pre študijný pobyt je zápis do minimálne druhého ročníka.

Medzivládne dohody: Akademická informačná agentúra (AIA), ktorá spadá pod ministerstvo školstva, vyhlasuje každý akademický rok študijné pobyty, ktoré sa uskutočňujú na základe dohôd s jednotlivými krajinami. Tieto pobyty sa delia na tzv. kvóty (o výbere kandidátov rozhoduje MU) a výberové konanie (výber má na starosti AIA). Tento rok boli Masarykovej Univerzite pridelené pobyty v Číne, Dánsku, Egypte, Írsku, Taliansku, Grécku, Rusku, Slovinsku, Chorvátsku alebo absolventské pobyty vo Fínsku. V rámci výberového konania sa uskutočňujú až 9-mesačné pobyty v Švajčiarsku, Nemecku, Estónsku, Lotyšsku, Argentíne, Litve, Bulharsku, Indii a Japonsku.

Erasmus Mundus External Cooperation Window: Ako naznačuje názov, je to program spájajúci Európu so svetom, ktorý ponúka študentom aj vyučujúcim pobyty na Blízkom Východe, v Ázii, Číne, Južnej Amerike a na Západnom Balkáne. Študenti môžu vycestovať na dobu 1 semestra (doktoranti až na 4 semestre), učitelia na 1 až 3 mesiace. Program ponúka študijné, výskumné aj pracovné stáže za štedrej finančnej podpory.

Finančné mechanizmy EHP/ Nórska je program pre spoluprácu a zamestnaneckú a študentskú mobilitu, ktorá vám umožní vycestovať do Nórska, Lichtenštajnska a na Island. Doba pobytu sa pohybuje od 1 týždňa až do 6 mesiacov s možnosťou predĺženia až na 12 mesiacov. Program je otvorený všetkým študijným odborom, pričom stačí mať českú štátnu príslušnosť alebo trvalý pobyt v českej republike a ukončený prvý ročník stredoškolského vzdelania.

CEEPUS alebo program mobilít v rámci stredoeurópskeho regiónu ponúka možnosti vycestovania do Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Čiernej Hory, Chorvátska, Maďarska, Macedónska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska alebo Srbska, pričom výška štipendia sa u každej krajiny líši. Jeho služby môžu využívať všetci študenti od ukončenia druhého semestra, postgraduálni študenti, rovnako ako pedagógovia vysokých škôl.

ISEP je celosvetový program medzinárodnej študentskej výmeny, ktorý Masarykova univerzita ponúka všetkým študentom druhého až štvrtého ročníka bakalárskeho alebo magisterského prezenčného štúdia. Môžete si vybrať z desiatich univerzít v zámorí, pričom školné, ubytovanie a strava bývajú poskytnuté zdarma. Centrum zahraničných štúdii sa naviac usiluje o získanie prostriedkov na poskytnutie štipendia v maximálnej čiastke 10000 Kč za mesiac.

AKTION je program spolupráce vo vzdelávaní a vede v terciárnom sektore medzi Českom a Rakúskom. Štipendiá programu AKTION sú určené pre študentov magisterského štúdia (1 – 4 mesiace) alebo postgraduálnych študentov (1–9 mesiacov), doktorantov, učiteľov a vedeckých pracovníkov českých verejných vysokých škôl, ktorí majú české alebo slovenské občianstvo. Program zahŕňa všetky odbory okrem umeleckých a výška mesačného štipendia pri pobytoch v Rakúsku činí 940 euro.

Visegrad scholarschip program ponúka štipendiá na celý študijný program alebo študijnú stáž na postgraduálnej úrovní v krajinách V4 a aj mimo nich. Výška štipendií sa pohybuje od 2000 do 2500 euro v závislosti od štátu, do ktorého sa rozhodnete vycestovať. Prihlášky je nutné podať do 31. januára pred vybraným akademickým rokom.

Fullbright komisia: ponúka štipendiá na štúdium a výskum v Spojených štátoch amerických. Štipendiá a študijné stáže sú možné len v magisterskom a doktorskom postgraduálnom štúdiu a štipendiá na celý študijný program trvajúci štandardne štyri roky aj na bakalárskej úrovni. Komisia hradí školné do výšky 18000 dolárov, plus cestovné a životné náklady a poistenie. Predpokladom k úspešnému kvalifikovaniu sa je však vysoká znalosť anglického jazyka, ako aj výborné študijné výsledky.

Špecifické štipendiá:
Robitschek Czech Study Program sprostredkováva českým aj slovenským študentom ročný študijný pobyt na University of Nebrasca – Lincoln.
Štipendiá taiwanskej vlády ponúkajú tým najlepším uchádzačom štúdium na taiwanských univerzitách po dobu jedného roka alebo celého študijného cyklu.
GFPS je študentskou organizáciou umožňujúcou výmenné pobyty medzi Českou republikou a Nemeckom. Každý semester sú vybraní dvaja študenti, ktorí obdržia štipendium vo výške 560 euro. Podmienkou je komunikatívna znalosť nemeckého jazyka, vek pod 30 rokov a predstavenie projektu, ktorému sa na svojom pobyte chcete venovať.

Štipendiá pre ,,Freemovers”: V prípade že, patríte medzi tých iniciatívnejších a sami si zaobstaráte študijný pobyt v zahraničnej vzdelávacej inštitúcii mimo rámec výmenného programu, stávate sa Freemovermi. V tomto prípade si do 15. novembra môžete v Centre zahraničných štúdii zažiadať o štipendium, ktoré sa pohybuje približne okolo 7000 Kč za mesiac.

V neposlednej rade sú k dispozícii aj zimné a letné školy zahrnuté v medzivládnych dohodách alebo vyššie spomínaných programoch. Takže v prípade, že sa vám aj v lete za školou cnie, prečo za ňou nevycestovať napríklad do Nemecka?

Mimo rámec vyššie spomínaných programov sa pravidelne objavujú aj zvláštne štipendiá, ktoré stoja za pozornosť. Ak teda nechcete prísť o svoju príležitosť, sledujte aktuálne ponuky Centra zahraničných štúdii a možno narazíte na štipendijný pobyt ušitý na vašu mieru.

blog comments powered by Disqus