Trpělivost data přináší aneb dlouhodobé výzkumy na fakultě | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Trpělivost data přináší aneb dlouhodobé výzkumy na fakultě

Do rubriky Téma čísla napsala Dominika Dufková (Pondělí, 29. listopad 2010)

Fakulta sociálních studií se deklaruje jako výzkumná fakulta, platí to alespoň v celouniverzitním srovnání. Dlouhodobých výzkumů se tu v současné době řeší hned několik.

Podle proděkana pro vědu a výzkum Petra Macka by měl každý učitel propojovat výzkum s výukou. „Některé obory mají silnou výzkumnou základnu, sem patří především sociologie, sociální politika a sociální práce, politologie a psychologie. Další si ji postupně budují,“ vyjmenoval Macek. Dlouhodobé výzkumy uskutečňují takzvané výzkumné instituty, které má fakulta celkem tři.

Sociologické výzkumy zabývající se například rodinou nebo trhem práce a nezaměstnaností vede Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti. Vedoucím výzkumu zaměřeného na páry a rodiny je Tomáš Katrňák. První vlna sběru dat se konala v roce 2008. „Výzkum párů a rodin je kohortním panelovým výzkumem. Panelový výzkum znamená, že jsou dotazováni stále stejní respondenti v určitém časovém intervalu, v tomto případě po roce. Kohortní navíc značí, že je výzkum zaměřen na sociální skupiny narozené v různých časových obdobích,“ vysvětlil Katrňák a dodal, že ve sledovaných kohortách jsou lidé narozeni v letech 1981 až 1983 a 1991 až 1993. Tato metoda bádání umožňuje odlišit vlivy času, věku a kohort na zkoumanou problematiku.

Poznatky bádání bývají shrnuty v publikacích. První souhrnné publikace se letos dočká i výzkum párů a rodin. „Ponese název Na prahu dospělosti: partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti,“ doplnil Katrňák.

Největší český politologický projekt vzniká u nás

S Katedrou politologie je zase úzce propojen Institut pro srovnávací politologický výzkum. Zabývá se největším projektem, jaký je v současné době řešen na politologických pracovištích v České republice. Jeho název zní Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích. Spuštěn byl v roce 2005 a skončí v prosinci 2011. „Hlavním řešitelem je rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala, ale celý tým čítá dvě desítky výzkumníků,“ uvedl Roman Chytilek z politologického institutu.

Na psychologická témata se specializuje Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, jehož vedoucím je Petr Macek. Tam se například uskutečňuje unikátní dlouhodobý výzkum zaměřený na psychosociální vývoj v dětství a dospívání. Další badatelský tým se věnuje vlivu počítačů a internetu na jedince a třetí zajímavou oblastí je výzkum nadaných dětí.

Výzkumníkům zbývá už jen rok

Výzkumné záměry, které řeší zaměstnanci uvedených institutů, financuje ministerstvo školství. „Výzkumné záměry budou uzavřeny příští rok a není doposud známo, zda ministerstvo připraví výzvy pro další dlouhodobé výzkumné projekty. Některým pracovníkům institutů, kteří jsou zaměstnáni pouze jako badatelé na těchto projektech, tak skončí pracovní smlouva,“ sdělila Alena Raisová z oddělení pro vědu a výzkum.

Všechny obory na fakultě však podle Petra Macka mají zájem, aby výzkum pokračoval a dále se rozvíjel. Proto vznikají nové pracovní týmy, které si již nyní podávají žádosti o nové granty. Poskytuje je Grantová agentura České republiky, která je dalším zdrojem financí pro dlouhodobé výzkumy.

blog comments powered by Disqus