O štipendiách a disciplinárnych trestoch rozhodujú tiež študenti | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

O štipendiách a disciplinárnych trestoch rozhodujú tiež študenti

Do rubriky Minitéma napsala Natália Saganová (Středa, 30. březen 2011)

Na našej fakulte funguje Disciplinárna a Štipendijná komisia. Máloktorý študent však vie, ako tieto komisie fungujú alebo že sa môžu jednoducho stať ich členom.

Disciplinárna komisia rieši priestupky študentov, či už voči iným študentom, zamestnancom fakulty alebo zákonu. Priestupkami zamestnancov sa zaoberá Etická komisia. Celkovo má komisia šesť členov, traja sú z toho študenti. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o výsledku voľba predsedy.

Člen je menovaný na dva roky. „Ak sa chce študent stať členom, stačí ak osloví niekoho z komisie, ktorý ho potom navrhne Akademickému senátu. Návrh sa prediskutuje a dekan menuje nového člena,“ vysvetlil predseda disciplinárnej komisie Bohuslav Binka. Študenti sa môžu dozvedieť o tom, že sa uvoľnilo miesto v komisii prostredníctvom zápisu zo sadania, ktoré sú uverejňované na fakultných stránkach, alebo aj v ISe.

Štipendijná komisia funguje podobným spôsobom, existujú však určité rozdiely. Študenti tu majú dvoch zástupcov, ktorí sú volení na jeden rok. Aby sa študent mohol stať členom, musí byť menovaný študentskou komorou, teda Akademickým senátom našej fakulty, v súlade so smernicou dekana.

Najčastejšie sú trestaní plagiátori

Disciplinárna komisia najčastejšie rieši plagiátorstvo. Druhou najčastejšiu skupinou priestupkov sú neplatiči. Komisia sa zaoberá tiež etickými problémami, tie sa u nás zrejme skoro vôbec nevyskytujú. „Príkladom etického problému je, keď vás niekto poleje červenou farbou a dá vám facku,“ objasnil Binka.

Komisia rieši priestupky rôzne. Ak sa rozhodne, že k plagiátorstvu nedošlo, ďalej sa už prípad nerieši. Ak sa však rozhodne, že sa o plagiátorstvo jednalo, komisári majú štyri možnosti ako páchateľa potrestať. Môžu rozhodnúť, že predvolanie je dostatočným postihom. To sa stane v prípade, že študent má napríklad v seminárnej práci jednu citáciu nesprávne, ale inak po formálnej stránke ma zvyšok práce v poriadku. Avšak záleží to na súvislostiach, niekedy môže byť študent potrestaný kvôli jednému slovu, inokedy sa dokáže, že celé vety boli v poriadku. Ďalším trestom môže byť napomenutie. Študent môže byť podmienečne vylúčený, menej často sa udeľuje nepodmienečné vylúčenie. Svoj verdikt predkladá komisia ku schválení dekanovi. Ten môže rozhodnutie posunúť k miernejšiemu potrestaniu, naopak to však nejde.

Nájdi si svoje štipendium

Štipendijná komisia študentom neprideľuje tresty, ale „odmeny“. „Najväčšie finančné prostriedky sú udeľované za mimoriadne odborné výkony, pre podporu mobility a za pomocné vedecké sily,“ hovoril predseda Štipendijnej komisie Jan Holzer.

Smernice a súpis štipendijných programov môžu študenti nájsť na stránkach našej fakulty, konkrétne na úradnej doske. Taktiež v ISe v kolónke Štipendiá je prehľad aktuálnych programov. Študent si môže prečítať o aké štipendium sa jedná, aký je jeho účel, aký okruh študentov si môže o štipendium zažiadať, zdroje financovania alebo aj výšku štipendia. Pri písaní žiadosti si je však treba dať pozor na správne vyplnenie všetkých údajov, pretože to je najčastejším dôvodom vrátenia žiadosti.

blog comments powered by Disqus